กกพ.เผย 2 รายผ่านข้อเสนอเทคนิค FiT Bidding ก๊าซชีวภาพภาคใต้ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 3.7 เมกะวัตต์

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ระยะที่ 2 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) เพิ่มให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่ครบตามเป้าหมายอีกไม่เกิน 8 เมกะวัตต์

“ผลปรากฏว่ามีโครงการที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการ 2 โครงการ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 3.7 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.โครงการบริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนา ไบโอแก๊ส จำกัด ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้ง 3.0 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 2.8 เมกะวัตต์ และ 2.โครงการก๊าซชีวภาพ-คู 1 (บริษัท กระบี่หยก จำกัด) ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้ง 0.95 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย 0.9 เมกะวัตต์” นางสาวนฤภัทร กล่าว

เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า ภายหลังระยะเวลาเปิดรับยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า (29-30 มิถุนายน 2560) มีผู้มายื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า 4 บริษัท รวม 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 10.9 เมกะวัตต์ คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคเสร็จ ปรากฏว่ามีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 2 โครงการ ในส่วนโครงการที่เหลือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เนื่องจากเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคไม่พร้อมและไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หลังจากนี้ กกพ.จะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาวันที่ 12 กันยายน 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามลำดับ โดยกำหนดระยะเวลาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ได้รับคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562- สำนักข่าวไทย