จังหวัดยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดพิษสุนัขชั่วคราว นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาในประกาศว่า เนื่องจากปรากฏว่าในท้องที่ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้า (Rabies) ขึ้น ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ 5 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศใต้ จดหมู่ 2 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันออก จด หมู่ 10 ต.สะเต็งนอก องเมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันตก จดหมู่ 6 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ลงชื่อ นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา ในหนังสือยังประกาศอีกว่า 1.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
2.เมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัขป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่นหรือสารวัตรหรือสัตว์แพทย์แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย
3.ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนับและแมวป่วยทั้งไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้อยู่ ณ ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายซาก ชำแหละหรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์นั้น ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth