กรมสุขภาพจิต ผลการศึกษาวิจัย พบภูมิปัญญานวดไทย มีสรรพคุณใช้ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ หรือโรคซีพี ที่รักษาไม่หายขาด ใช้เสริมการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้ผลดี ลดอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อขาลงได้ถึงร้อยละ 41 – 77 สูงกว่าเด็กที่กินยาคลายเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเดียว 2 – 5 เท่าตัว ข้อต่อต่างๆ ไม่ติด คลายทุกข์ใจทำให้เด็กหลับง่ายขึ้น

ขณะนี้ถ่ายทอดให้ผู้ปกครองไปใช้ดูแลเด็กที่บ้าน เตรียมขยายผลศึกษาทางคลินิกตามมาตรฐานสากล และเพิ่มการวิจัยใช้ในกลุ่มเด็กออทิสติกกระตุ้นสมองหลั่งสารแห่งความสุข และกลุ่มเด็กดาวน์ กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิตได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัด 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ควบคู่กับการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของการนวดต่างๆ ที่มีผลดีในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อขยายผลใช้ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มคุณภาพบริการให้ผู้ป่วย ในส่วนของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาในเรื่องพัฒนาการ ต่อปีให้บริการประมาณ 48,000 ราย เป็นเด็กสมองพิการหรือเรียกว่าเด็กซีพี (Cerebral Palsy : CP) ประมาณร้อยละ 5 เด็กกลุ่มนี้ร้อยละ 50 – 75 จะมีปัญหานอนหลับยาก เนื่องจากกล้ามเนื้อขาหดเกร็งบ่อยๆ ซึ่งเกิดจากสมองส่วนที่เรียกว่ามอเตอร์ คอร์เท็กซ์ (Motor cortex) ที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ถูกทำลาย ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งและกระตุกตลอดเวลา มีปัญหาข้อต่อยึดติด ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องอดนอนไปด้วย จึงให้สถาบันฯวิจัยภูมิปัญญาการนวดไทยในการลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในเด็กที่สมองพิการ ในปี 2559 – 2560 ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า การนวดแผนไทยร่วมกับการรักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งสามารถลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อขาทั้ง 2 ข้างของเด็กซีพีลงได้ถึงร้อยละ 41 – 77 ให้ผลสูงกว่าเด็กซีพีที่รักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งอย่างเดียว 2- 5 เท่าตัว เด็กหลับได้ง่ายขึ้นเอื้อต่อประสิทธิภาพการดูแลดีขึ้น และไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ในเบื้องต้นนี้ได้เน้นขยายผลใช้ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กก่อน เพื่อใช้ดูแลเด็กที่บ้านได้ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการนอนหลับๆตื่นๆเพราะต้องดูแลลูก และได้มอบนโยบายให้ศึกษาวิจัยการนวดไทยกับเด็กป่วยอีก 2 โรค คือโรคออทิสติก( Autistic) ซึ่งมีปัญหาหลักสื่อสารความรู้สึกตัวเองไม่ได้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของสมองให้มีการสร้างสารสื่อประสาทที่ทำให้มีความสุขที่เรียกว่าสารเอนดรอฟิน (Endorphin) ช่วยในการควบคุมพฤติกรรมดีขึ้น และเด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth